Xin Đừng Nói Chuyện Kiếp Sau

0
1356
PGO -
XIN ĐỪNG NÓI CHUYỆN KIẾP SAU
Tánh Thiện

Xin Đừng Nói Chuyện Kiếp Sau

Thân người muôn kiếp khó được

Duyên sanh từ mẹ đến cha
Nay nhờ cọng rau hạt muối
Bây giờ mới có thân ta .
Phật Pháp đi vào đời sống
Bao người cảm thấy khó nghe
Do vì cơ duyên chưa đến
Chỉ lo cầu cúng chở che .
Chúng Tăng cõi đời khó gặp
Bao giờ mới cảm lòng nhau
Văn Tư Tu chưa trải nghiệm
Xin đừng nói chuyện kiếp sau .

Tánh Thiện

 3-11-2016