Trung ương Giáo hội Thông báo về việc báo Tuổi Trẻ gửi lời xin lỗi GHPGVN và Tăng Ni, tín đồ Phật tử

0
52
PGO -

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———————

Số:  213/TBHĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

   Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v báo Tuổi Trẻ gửi lời xin lỗi Giáo hội Phật giáo Việt Nam
và Tăng Ni, tín đồ Phật tử

Kính gửi:

​- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
– Tăng Ni, tín đồ Phật tử.

Ngày 23/9/2020 trang điện tử Tuổi Trẻ Cười – phụ san của báo Tuổi Trẻ đăng tiểu phẩm “Ứng dụng lễ chùa, nạp tiền được phù hộ cả tháng”. Việc đăng tin này đã làm xúc phạm niềm tin của cộng đồng Phật tử. Nhiều Ban Trị sự, các Ban chuyên ngành của Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã gửi các đơn thư tới các cơ quan hữu quan bày tỏ sự không đồng tình với tin trên của trang điện tử Tuổi Trẻ Cười. Cộng đồng Tăng Ni, tín đồ Phật tử đã yêu cầu báo Tuổi Trẻ phải gỡ bài và có lời xin lỗi tới cộng đồng Phật giáo.

Ngày 29/9/2020, ông Lê Thế Chữ – Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ đã cùng với Ban Biên tập đã đến Thiền Viên Quảng Đức – Văn phòng Thường trực GHPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh để bày tỏ lời xin lỗi tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử và những người yêu mến đạo Phật vì sự việc đáng tiếc trên.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thông báo đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử hoan hỷ chấp nhận sự thành khẩn của báo Tuổi Trẻ.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– HT.CT,  PCT TTr;
– Lưu VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

 

 

Thượng tọa Thích Đức Thiện