Tags Thích Nữ Huệ Vân

Tag: Thích Nữ Huệ Vân

Tác phẩm thơ tán dương Đức Phật “Śaptapañcaśatka” đã có bản...

“Thi tán bậc giác ngộ” là ấn phẩm được dịch giả Thích Đồng Lực, dịch giả Thích Nữ Huệ Vân chuyển thể sang Việt...