Tags Thi tán bậc giác ngộ

Tag: Thi tán bậc giác ngộ

Tác phẩm thơ tán dương Đức Phật “Śaptapañcaśatka” đã có bản...

“Thi tán bậc giác ngộ” là ấn phẩm được dịch giả Thích Đồng Lực, dịch giả Thích Nữ Huệ Vân chuyển thể sang Việt...