Tags Quan The Am Bo Tat

Tag: Quan The Am Bo Tat

Ý nghĩa cành Dương liễu và Tịnh bình của Quan Thế...

Bồ tát Quán Thế Âm tay trái cầm bình cam lồ, tay phải cầm cành dương liễu. Quí vị tụng kinh Phổ Môn có...