Tags Niem Phat tam muoi

Tag: niem Phat tam muoi

Như thế nào gọi là niệm Phật Tam muội?

Niệm công đức vô lượng vô biên của của một vị Phật cũng đồng với niệm công đức biện tài vô lượng của vô...