Tags Nguyen Thanh Tai

Tag: Nguyen Thanh Tai

Tu tâm dưỡng tánh để không rời vào cuộc đời nghiệt...

Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Các bị cáo không sợ khi gieo nhân bất thiện, thảng thốt khi thọ nhận quả...