Tags Lễ Vía Bồ tát Quán Thế Âm

Tag: Lễ Vía Bồ tát Quán Thế Âm

Chùa Long Hưng: Khóa tu mừng ngày Vía Bồ tát Quán...

Bồ Tát an tọa lá sen Hai tay chấp quán soi xem cõi đời Ta bà ác trược tơi bời Linh cảm ứng hiện mỗi lời cầu...