Tags Đúc Khánh

Tag: Đúc Khánh

Hà Nội: Lễ Rót Đồng Đúc Chuông & Quy y Tam...

Kinh Tăng Nhất A Hàm có chép: “Mỗi khi nghe tiếng chuông ngân lên thì các hình phạt trong ác đạo đều dừng nghỉ,...