Tags Ba Nghiệp Thanh Tịnh

Tag: Ba Nghiệp Thanh Tịnh

Tu ba nghiệp – Hòa thượng Thích Thanh Từ

Chúng ta tu Phật ai cũng nhắm đến chỗ giải thoát sanh tử. Muốn cầu giải thoát sanh tử thì phải biết nguyên nhân...