Những điểm đến của nhận thức

0
1112
PGO -

T1

⇒ tap 1

T2

⇒ tap 2

T3

tap 3

T4

⇒ tap 4

T5

⇒ tap 5

 

Tác giả Bạch Mã