Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc Thiền ca thứ 43

0
318
PGO -

Thiền ca năm sáu ngày đêm

Việt Nam không để mắc thêm ca nào,

May thay, chiến sỹ đồng bào

Giữ tâm an lạc-xiết bao diệu kỳ!

 

Dùng tâm vô lượng Từ-Bi

Năm châu bốn biển thấy gì hôm nay?

Ngót bẩy triệu rưỡi nhiễm lây

Gần bốn hai vạn- thân này lìa xa.

 

Từ-Bi, lòng những xót xa

Thương thay, não nuột, xót xa cõi lòng

Bốn phương, tám hướng- sắc không

Nguyện cầu tất thảy- giữ lòng an yên.

 

Ngâm nga, tụng niệm khúc thiền

Từ- Bi- Hỷ- Xả: an nhiên thiện lành

Thiền Giới- Định- Tuệ- Niết bàn 

Nhân- Duyên- Quả ngọt sẽ ban cho đời.

 

Vô thường, vô ngã chơi vơi

Kết liên sức mạnh- Cuộc đời vui thay,

Thiền ca, ngâm khúc tỏ bày

Sau cơn đại dịch- Xứ này Việt Nam.

 

Vô thường: sẽ bớt lòng tham

Sẽ giảm sân hận, sẽ làm hết si

Thiền ca, vô lượng Từ- Bi

Vô lượng Hỷ-Xả ,Từ-Bi ngọt lành…

 

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo