Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 29

0
411
PGO -

An cư, kiết hạ mùa này
Vô thường, đại dịch tỏ bày thiền ca,
Cầu mong với nỗi thiết tha
Tăng-Ni, Phật tử thật là an nhiên.
Tu tập, tinh tấn, hành thiền
Cho Giới- Định- Tuệ, một miền thân tâm,
Phật tử tu tập siêng năng
Gieo trồng ruộng phước cho bằng thành tâm.
An cư-kiết hạ hằng năm
Ấy là truyền thống-tu tâm an hoà,
Từ-Bi vô lượng ấy là
Ở yên một chỗ khéo là giẫm đau.
Chúng sinh muôn loại như nhau
Nỡ nào giẫm chết, làm đau khác loài
Hỷ- Xả vô lượng Như Lai
Dẫn dắt đại chúng những bài kinh hay.
Chân lý sáng rõ ban ngày
Nhân quả xuyên suốt, luật này riêng ai
Duyên sinh, vô ngã dặm dài
Vô thường-định luật, chớ hoài tâm tư.
Giãn cách giao tiếp: An cư
Âu là diệu kế- đúng như tục truyền
Tinh tấn, tu tập, hành thiền
Nghiêm trì giới luật, bút nghiên đêm ngày.
Ba ngàn năm ngót đến nay
An cư kiết hạ mùa này tập trung,
Tăng-Ni-Phật tử “ba cùng”
Trước cầu Phật đạo, sau cùng chúng sinh.
Vun bồi công đức anh minh
Phước báo, trí tuệ, lợi sinh tu hành
Hoằng hoá năng lực tinh anh
Hộ trì tam bảo, học hành tiến tu.
Mùa này kiết hạ-an cư
Tăng-Ni- Phật tử đều như một nhà,
Thiện nam, tín nữ tại gia
Gắng công hỗ trợ như là niềm chung.
Thiền ca bi tráng não nùng
Sẻ chia nhân loại: đau chung tỏ bày,
An cư-kiết hạ mùa nay
Từ-Bi-Hỷ-Xả chung tay kết đoàn.
Hành thiền chia sẻ nỗi oan
Mười lăm vạn ấy, chứa chan nỗi lòng
Bốn phương như rối bòng bong
Nguyện cầu nhân loại đồng lòng sẻ chia.
Khắc mười lăm vạn tấm bia
Tri ân, tưởng nhớ, sẻ chia nỗi lòng
Đại dịch viêm phổi xứ Trung
Đừng bao giờ để não nùng mai sau.
An cư kiết hạ nhắc nhau
Từ-Bi-Trí huệ nhiệm màu Như Lai
Đại dịch phía trước, ngắn dài
Thanh gươm Trí tuệ là bài thuốc tiên.
Từ-Bi không thể ưu phiền
Hỷ-Xả vui với hành thiền dấn thân,
Đường tu đạo sửa muôn phần
Tứ trọng ân[*] mãi mùa xuân Phật đà…

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*]Tứ trọng ân: Ân cha mẹ, Ân Phật Tổ, Ân Quốc gia, Ân thí chủ.

Xem thêm tại:>>