Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 218

0
174
PGO -

Bảy mốt triệu rưỡi người mắc nhiễm
Năm chục triệu ca đã khỏi rồi,
Hơn một triệu sáu hỡi ôi
Viêm phổi Vũ Hán lìa đời oan gia !

Toàn cầu vẫn đang là bài toán
Giải quyết nạn đại dịch nguy nan
Vắc-xin chưa phải an toàn
Giữ tâm an lạc : Muôn vàn diệu vi.

Tứ vô lượng từ bi hỷ xả
Là phép màu tất cả loài người
Chiến tranh-Dịch bệnh-Khổ đời
Tâm tứ vô lượng muôn nơi an hoà.

Phật Thích Ca đã “Tri kiến ngộ”
Ngộ muôn điều khổ nạn chúng sinh,
Sự thật đã rõ rành rành
“Sinh lão bệnh tử” đều thành khổ đau.

Muôn đời sau phải cần nhớ kỹ
“Nhân tâm dục như thiên lý vong”,
Lòng tham biết mấy cho cùng
Như con ngựa chứng chưa tròng dây cương.

Tiền nhân dạy: “Cương thường đạo lý”
Là dây cương cột trị lòng tham,
“Tam độc” ấy si sân tham
Đọc xuôi hay ngược, chữ tham ngọn nguồn.

Mọi nỗi buồn hay niềm đau khổ
“Tham sân si” từ đó mà ra,
“Từ bi hỷ xả” đó là
“Tâm tứ vô lượng”- Phật đà gươm thiêng.

Gươm thiêng ấy là gươm trí tuệ
“Tứ vô lượng tâm” sẽ thành công,
Niềm đau nỗi khổ chất chồng
Thanh gươm trí tuệ sắc không sáng loà.

Gươm trí tuệ an hoà nguồn cội
Mọi niềm đau nỗi khổ tiêu tan,
Vô thường, vô ngã : Niết bàn
Từ-Bi-Hỷ-Xả: Lạc an cuộc đời !

Chân lý Phật rạng ngời nhân quả
Cái vô thường, vô ngã lẽ đời,
“Vần xoay con tạo” muôn nơi
Chân tơ kẽ tóc những lời Như Lai.

Dịch Vũ Hán chặng dài năm chẵn
Cũng vô thường chẳng lạ lẫm gì,
“Thành-Trụ-Hoại-Diệt” muôn khi
“Có sinh có diệt” lời ghi Phật đà…

Chuyện bầu cử Hoa Kỳ cũng vậy
Quả và nhân sẽ thấy nay mai,
Thủ tướng đã nói chẳng sai:
“Việt-Mỹ bạn tốt” chớ ai nói bừa !

Khi luật Mỹ chưa phân thắng bại
Phép ngoại giao cũng phải trước sau,
Lưỡng đảng, anh trước anh sau
Cộng hoà, Dân chủ thay nhau cầm quyền.

Chớ có nên “Cầm đèn chạy trước…”
Chuyện người ta mà rước không hay,
Truyền thông báo chí tỏ bày:
“Việt-Mỹ hữu hảo” mới hay anh hào.

Chuyện tầm phào truyền thông”Thổ tả”
Lời thị phi ra rả bấy nay,
“Ào ào đổ lộc rung cây,
Ở trong dường có hương bay ít nhiều”[*](?!)

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] Truyện Kiều-Nguyễn Du.