Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 195

0
252
PGO -

Triết lý Phật bao trùm tất cả
Luật nhân quả Chân lý sáng soi,
Vô thường vô ngã tuyệt vời
Vạn vật biến động phải thời kết liên.

Gờ 20 trong phiên họp khẩn
Đặt vấn đề tiếp cận toàn cầu,
Vắcxin chớ kể sang giàu
Công bằng phân phối lại câu chuyện bàn.

Kết đoàn là chứng minh vô ngã
Những “cái ngã” đâu phải nhân gian,
Vô thường vô ngã: Niết bàn
“Tam Pháp ấn Phật” thế gian tỏ tường.

Thượng đỉnh “Gờ 20” nhấn mạnh:
Chống đại dịch cấp bách hàng đầu,
Vắc-xin phải triển khai mau
Toàn cầu tiếp cận là câu luận bàn.

Tổng thống Pháp chứa chan bày tỏ
Toàn câu cùng ứng phó mới thành,
Vắcxin phân phối thật nhanh
Tránh “hai tốc độ” để thành bất công.

Các nguyên thủ đều quan điểm đúng
Tại sao không lập quỹ đồng lòng?
Vô thường sắc sắc không không
Hãy cùng tuyên bố cho không mới là.

Lập quỹ chung mua và phân phối
Toàn thế giới không chỉ nước nào,
Tổ chức y tế thấy sao
Khi bị lũng đoạn lẽ nào nhân văn?

Khi khó khăn khủng hoảng y tế
Toàn thế giới phải hiểu Vô thưởng,
Thiên tai dịch bệnh tai ương
Chứng minh cho sự vô thường đó thôi.

Cái vô ngã phải ngồi bàn luận:
Chuẩn nhất là phải hiểu vô thường,
Cái ngã tạm bợ thấy thương
Cho ai vọng tưởng vấn vương riêng mình.

Hãy đinh ninh vô thường vô ngã
Để chung tay cả thế giới này,
Chân lý nhân quả xưa nay
Hãy gieo ruộng Phước có ngay phước lành.

Hãy đồng thanh các nhà lãnh đạo
Gờ 20 phước báo tốt lành,
Quyết định lập quý thật nhanh
Nhân tài vật lực đẩy nhanh tiến trình.

Thủa bình minh loài người nương tựa
Để cùng nhau kiếm bữa qua ngày,
Loại người hiện đại có hay
Nếu không liên kết sẽ đầy nhiễu nhương.

Cái vô thường : Luôn luôn biến đổi
Lẽ tự nhiên của thế giới này,
Hiểu về vô ngã chung tay
Để cùng ứng phó đổi thay vô thường.

Hãy hình dung quốc gia nào đó
Hùng mạnh và giàu có thế nào,
Sống riêng một cõi được sao?
Thế nên tốt nhất phải vào cuộc ngay.

Lập quỹ này cho toàn nhân loại
Dùng tài chính trang trải thuốc men,
Câu chuyện phân phối vắcxin
Đồng lòng miễn phí: cứu mình cứu ta.

Cả thế giới một nhà chống dịch
Đó mới là kịch bản tuyệt vời,
Vô thường vô ngã cuộc đời
Tương lai nhân loại mấy lời xin thưa./.

22/11/2020, Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo