Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 128

0
641
PGO -

Viết khúc thiền một trăm hai tám

Nắng đầu thu rám bưởi, rám bòng

Can qua đã dứt, đã xong?

Phục hồi kinh tế mới mong mọi điều!

 

Cả thế giới tiêu điều vì dịch

Muốn phục hồi: Tương thích phải làm,

Trước tiên phải để dân an

“Khoan thư”là kế luận bàn thật sâu!

 

“Khoan sức dân” là câu tiền bối

Ngàn đời nay tuyệt đối in sâu,

Y tế, kinh tế toàn cầu

Đang khủng hoảng kép, nhớ câu vô thường!

 

Muốn tăng trưởng, phục hồi trước đã

Chữ”Vô thường, Vô ngã” diệu vi,

Toàn tâm toàn ý Từ-Bi

Năng lượng tích cực muôn khi vô bờ!

 

Trị cái bệnh “ngờ ngờ, vực vực”

Thích lập công chỉ chực “tâng công”,

Tham mưu “Cấm chợ, ngăn sông”(?)

Thủ tướng chỉ rõ: Nói không nhiễu phiền(!)

 

Ấy là cái ”Nhãn tiền” nhắc lại:

Huỷ bỏ ngay văn bản trái chiều,

Chống dịch không thể quan liêu

“Ngăn sông cấm chợ” là điều vô minh!

 

Xứ Việt mình ngàn năm văn hiến

Đất nhân kiệt sáng kiến ai bằng,

Bỏ thói “Bạ chớ hay chăng”

Toàn tâm toàn ý, mới bằng người ta!

 

Khúc thiền ca Từ-Bi-Hỷ-Xả

Phật Như Lai nói cả ngàn năm,

Niết Bàn đâu có xa xăm

Vô thường, vô ngã thật tâm đó là…

 

Toàn cầu dịch vẫn đà tăng mạnh

Hoạ đại dịch ai tránh được đâu,

Hoa Kỳ vẫn đứng hàng đầu

Kế là Ấn Độ- Nỗi sầu Cô-vi!

 

Riêng Hoa Kỳ gần hai chục vạn

Là số người tử nạn dịch này,

Gần tám vạn mạng ai hay

Những người Ấn Độ thương thay lìa đời!

 

Vu Lan bồn hỡi, người người công đức

Gieo duyên, lành tích phúc muôn đời,

Ruộng phước tươi tốt muôn nơi

Chân lý nhân quả-Người ơi nhãn tiền!

 

Khúc ca thiền viết niềm tin tưởng

Giữ tâm an, hồi hướng an lành,

Độ sinh, độ tử cao xanh

Nhân quả báo ứng-Ngọn ngành nhân duyên!

 

Khúc ca thiền về nền kinh tế

Sẽ phục hồi, hiến kế vài điều:

Hỗ trợ chẳng luận ít nhiều

Tính cho thật kỹ, chia đều toàn Dân!

 

Hãy thanh tra và cần tỷ mỉ

Hỗ trợ rồi tiền tỷ về đâu?

“Nhũng lạm”-căn bệnh bấy lâu

Nếu mất cảnh giác-Nhức đầu về sau!

 

Bậc Giác Ngộ nhiệm màu ngấn lệ

Khi yêu ma doạ sẽ mượn danh,

Việt Nam sự thật rành rành:

Mượn danh chính nghĩa lộng hành khắp nơi!

 

Để phục hồi cả nền kinh tế

Mọi nhiễu nhương không thể làm ngơ,

Quê hương, đất nước: Bến bờ

Người ơi, xin hãy phụng thờ tri ân!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo