Khánh Hòa: Đại giới đàn Bồ tát Quảng Đức công bố kết quả khảo thí

0
1105
PGO -

Sau hai ngày Ban giám khảo  chấm thi và trình Ban Kiến đàn xét duyệt kết quả khảo thí.

Đại giới đàn Bồ tát Quảng Đức tại Nha Trang (Khánh Hòa) đã có: 66 giới tử Tỳ kheo trúng tuyển, và 13 giới tử Tỳ kheo Ni trúng tuyển.

-Thủ Tỳ kheo: Thích Tâm Kính – tổng số điểm 17,5;

-Vĩ Tỳ kheo: Thích Nguyên Phát- tổng số điểm 16,25.

-Thủ Tỳ kheo Ni: Thích Nữ Viên Thiện- tổng số điểm: 16,5;

-Vĩ Tỳ kheo Ni: Thích Nữ Minh Duyên- tổng số điểm 15,5

Sau phần công bố kết quả khảo thí là học Luật và hướng dẫn các nghi thức trước khi thọ giới. Giới tử thọ Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni học Luật tại chùa Long Sơn, Học nghi thức tấn đàn Tỳ kheo. Hội đồng Thập sư, Tứ dẫn thỉnh nhị bộ họp.

Tiếp theo là Giới tử  Thức xoa,  Sa di, Sa di Ni tụng luật và học nghi thức tấn đàn.và thi khẩu vấn,  Có 20 giới tử Thức-xoa-ma-na, 66 giới tử Sa-di và  37 giwos tử  Sa-di-ni  tham dự thi khẩu vấn. Ngoài ra  còn có 340 giới tử tại gia thọ giới Thập thiện và 130 giới tử tại gia thọ Giới Bồ Tát.

Để chuẩn bị cho ngày mai 19.10 đăng đàn lãnh thọ giới pháp, 690 giới tử gồm 220 xuất gia và 470 tại gia đã  lắng lòng nghe chư Tôn đức hướng dẫn trong sự hân hoan và khát ngưỡng mong chờ đến giờ phút được đăng đàn thọ giới.

bkt3 bkt5

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

shoi2 shoi3 shoi5 tlni1

Trí Bửu – Tháng 10.2016