Biết trước giờ tịch, xá-lợi hiển linh

0
812
PGO -
GN – Trần Nhân Tông (1258-1308), một vị vua anh minh, có công lớn trong việc bảo vệ nền độc lập và mở rộng cương thổ Đại Việt, đồng thời ngài là một thiền sư lớn, khai sáng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử mang bản chất Phật Việt thời trung đại.

Tương truyền, cuộc đời của Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông (còn gọi Trúc Lâm Đại sĩ) có nhiều kỳ dị và linh ứng. Ngay khi mới sanh ra, vua có “nhan sắc như vàng, thần khí tươi sáng, gọi là Kim Tiên Ðồng Tử” (Đại Việt sử ký toàn thư) đã cho thấy có điều gì đó ‘siêu trần bạt tục’ nơi ngài rồi!

amngoavan.jpg
Am Ngọa Vân – Yên Tử

Biết trước giờ tịch

Sách Tam tổ thực lục chép: “Ngày mười chín, ngài sai thị giả Pháp Không lên am Tử Tiêu ở núi Yên Tử gọi Bảo Sát đến đây gấp. Ngày hai mươi, Bảo Sát quảy gói sang, đi đến Doanh Tuyền thấy một vầng mây đen từ ngọn Ngọa Vân bay qua Lỗi Sơn và hạ xuống Doanh Tuyền, nước đầy tràn lên cao mấy trượng, giây lát lại bình xuống. Lại thấy hai con rồng đầu bằng đầu ngựa ngóc cao hơn trượng, hai con mắt như sao, chốc lát lại lặn xuống. Đêm ấy Bảo Sát nghỉ trong quán trọ dưới núi, mộng thấy điềm chẳng lành. Ngày hai mươi mốt, Bảo Sát đến am Ngọa Vân. Ngài trông thấy mỉm cười bảo: Ta sắp đi đây, nhà ngươi đến sao trễ vậy? Đến ngày mùng một tháng mười một, đêm ấy trời trong sao sáng, ngài hỏi Bảo Sát: Hiện giờ là giờ gì? Bảo Sát bạch: Giờ Tý. Ngài lấy tay vén màn cửa sổ nhìn xem, nói: Đến giờ ta đi! Và liền nhập diệt.

Xá-lợi hiển linh

Đại Việt sử ký toàn thư chép: Sau khi Trúc Lâm Đại sĩ viên tịch, Pháp Loa làm lễ trà tỳ Đại sĩ được hơn ba ngàn hạt xá-lợi, mang về chùa Tư Phúc ở kinh sư. Vua (Trần Anh Tông) có ý ngờ. Các quan nhiều người xin bắt tội Pháp Loa. Hoàng thái tử Mạnh mới 9 tuổi, đứng hầu bên cạnh, chợt thấy có mấy hạt xá-lợi ở trước ngự (1), đưa ra cho mọi người xem, kiểm lại trong hộp, thì đã mất một số ít hạt. Vua xúc động đến phát khóc, trong lòng mới khỏi nghi ngờ.

Ngoài hai câu chuyện ‘biết trước giờ tịch’ và ‘xá-lợi hiển linh’, sử truyện còn ghi lại nhiều chuyện không thể nghĩ bàn về hành trạng của ngài. Điều này cho thấy Trúc Lâm Đại sĩ là bậc đạt đạo, tùy duyên mà ứng hiện để làm lợi lạc cho muôn loài.

 Dã Hạc

—————–

(1) Câu chuyện trên cũng được chép trong Nam ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng. Theo sách này (chuyện Tô linh định mệnh), xá-lợi bay vào ống tay áo hoàng tử Mạnh (dẫn lại của Đại Việt sử ký toàn thư).