Bản chất của sự giáo dục đạo đức xã hội (Sách)

0
1598
PGO -

Một xã hội muốn hài hòa, ổn định nhất thiết phải cần đến sự giáo dục đạo đức xã hội, việc giáo dục này đóng vai trò như một chất keo gắn kết mọi thứ lại, từ những mối quan hệ giữa người với người, người với muôn loài vạn vật, giữa người với công việc, giữa các tập thể,… và giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Không có chất keo này thì mọi thứ đều không được gắn kết cũng như không có việc giáo dục đạo đức xã hội thì xã hội đó dần sẽ tan giã….

71d1387e63ed8cb3d5fc

Tai bản đầy đủ ⇒ Banchat GDXH